Jak požádat o službu

Jak probíhá jednání se zájemce a komu poskytujeme sociální službu?

Domov Koniklec Suchomasty je příspěvkovou organizací Středočeského kraje poskytující sociální služby osobám s lehkým a středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

Žádost o přijetí si můžete podat od 18 let věku.

Z četných dotazů víme, že Vás zajímá přijímání osob. Sociální pracovnice ve spolupráci s Vámi, se zdravotnickým pracovníkem Domova a případně s praktickým lékařem nebo lékařem specialistou zhodnotí zdravotní stav a v týmu rozhodnou, zda jsme schopni zvládnout Vaši situaci a poskytnout vše, co potřebujete. Pokud ne, hledáme společně řešení. Důležitá je otevřenost a důvěra.

Jak na to?

01

V případě, že projevíte zájem o přijetí můžete se se svými dotazy obrátit na sociální pracovnici, a to telefonicky nebo e-mailem. Pokud dotazy nemáte, můžete žádost zaslat přímo poštou na adresu Domova k rukám sociální pracovnice. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách Domova v sekci Dokumenty ke stažení - Žádost o poskytnutí sociální služby.
Součástí žádosti je "Vyjádření lékaře", vhodné je přiložit také aktuální zdravotní zprávy odborných lékařů. V případě, že žadatel není schopen se podepsat a nemá zmocněnce ani opatrovníka ustanoveného soudem, je potřeba přiložit "Potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu".

02

Se sociální pracovnicí si můžete domluvit také osobní schůzku, nejlépe se kontaktujte telefonicky (viz. níže). Doporučujeme také domluvit se na prohlídce Domova, při které Vás sociální pracovnice provede. Je to nejlepší způsob, jak senior a jeho blízcí získají představu o tom, jaké služby Domov nabízí. Nebo se můžete podívat na virtuální prohlídku.

03
Sociální pracovnice Vám vysvětlí veškeré náležitosti potřebné pro vyplnění a podání žádosti o přijetí. O stavu žádosti Vás bude sociální pracovnice kontaktovat a dle potřeby Vás požádají o doplnění informací.
Sociální pracovnice dle doložených podkladů žádost vyhodnotí, tj. schválí či zamítne s příslušným odůvodněním. Sociální pracovnice poskytuje základní sociální poradenství, např. podporu při vyřízení žádosti o přiznání příspěvku na péči, příp. jeho zvýšení, předávají kontakt na návazné sociální služby v blízkém okolí zájemce a jeho rodiny apod. Jednání se zájemcem a jeho blízkými věnujeme potřebný čas a pozornost při řešení jejich "nepříznivé" situace

Pro více informací kontaktujte

Sociální pracovnice
Mgr. Silvie Majtánová

Přijetí nového uživatele

Zájemce o službu se stává uživatelem podpisem Smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva je podepsána uživatelem nebo jeho zmocněncem/opatrovníkem a ředitelem sociální služby Koniklec Suchomasty.

Uživateli a jeho blízkým, kteří jej doprovázejí, se plně věnuje sociální pracovnice, zodpovídá na všechny kladené otázky týkající se života v Domově a poskytování sociální služby.

Dále se uživateli věnuje koordinátor individuálního plánování, který je zároveň klíčovým pracovníkem. Na oddělení, kde je uživatel přijat, se mu věnují také pracovníci přímé péče. Tito pracovníci mají základní potřebné informace o tom, jakou péči uživatel potřebuje, jaká strava je pro něj vhodná apod. Přijetí uživatele probíhá zpravidla v dopoledních hodinách po snídani.

Uživateli se věnuje dále zdravotní sestra, která zadává zdravotní údaje včetně užívaných léků, zdravotní pojišťovnu, kontakt na praktického lékaře i odborné lékaře do počítače a sestavuje na základě zdravotního stavu a potřeb tzv. ošetřovatelský plán.

Vedoucí prádelny nebo její zástup přebírá od uživatele soupis oblečení a osobních věcí uživatele. V praxi je domluveno se sociální pracovnicí a uživatelem/blízkými, že oblečení je přivezeno ještě před dnem přijetí, aby je mohla k tomuto dni pracovnice prádelny označit štítkem s příjmením uživatele a řádně nachystat. Pokud uživatel nemá možnost dopravit osobní oblečení den předem, k označení prádla přistoupíme v nejbližším možném čase.

Technické záležitosti, např. vyplyne-li ze situace, že je nezbytná vzhledem k potřebám zajištění péče o uživatele, přestavba nábytku nebo např. instalace elektrospotřebiče (většinou televize), je toto řešeno ve spolupráci s oddělením údržby Domova.

Adaptační doba

Nejbližšími osobami z řad zaměstnanců pro uživatele je koordinátor individuálního plánování (dále jen IP), který je zároveň klíčový pracovník. Klíčový pracovník je obvykle pracovník v sociálních službách, tj. pečovatelka, která s uživatelem sestavuje individuální plán a stará se o jeho potřeby. Klíčový pracovník vysvětlí uživateli svou roli po celou dobu jeho pobytu v Domově. Mohou se domluvit na tom, jak bude uživatel svého klíčového pracovníka oslovovat tak, aby to pro uživatele bylo srozumitelné a pro oba přijatelné a vhodné z osobního, pracovního a etického hlediska.

Klíčový pracovník zodpovídá uživateli na otázky týkající se pobytu v Domově, je jakýmsi průvodcem uživatele, aby se co nejlépe adaptoval na nové prostředí.

Mohlo by vás zajímat

top